Mot thang trai nghiem mien phi dich vu Thong bao cuoc goi nho (MCA)
   De tao dieu kien cho khách hàng tìm hieu các tien ích cua dich vu MCA, Tong Công ty Vien thông Viettel trien khai chuong trình “Trai nghiem mien phí dich vu MCA”. Theo dó, khách hàng dang ký moi dich vu MCA trong thoi gian tu 1/3 den 31/5/2014 se duoc mien phí cuoc tháng dau tiên su dung dich vu. 
   De tham gia khuyen mai, khách hàng soan tin theo cú pháp: KM2 gui 193
 
   MCA là dich vu thông báo cuoc goi nho thông qua ban tin SMS, giúp khách hàng biet duoc các cuoc goi den thuê bao cua mình trong thoi gian tat máy, máy het pin hoac ngoài vùng phu sóng.
   De tìm hieu thêm ve dich vu, soan HD gui 193 hoac liên he 19008198 (200 dong/phút).
Cac tin da dua
Ve trang truoc